Shresht Sharad Samman 2020 : (Best Theme Award) –Sathi Sangh